Neidio i'r cynnwys

Datganiad hygyrchedd ar gyfer gwefan Placiau Porffor

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.cyfrifiad.gov.uk/arwyr-cyfrifiad-2021

Caiff y wefan hon ei chynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Rydym am i bawb sy'n ymweld â gwefan www.cyfrifiad.gov.uk/arwyr-cyfrifiad-2021 deimlo eu bod yn cael croeso a bod y profiad yn werthfawr. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwefan sy'n hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf posibl. Rydym yn gweithio i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch ac y gall pobl o bob gallu ei defnyddio.

Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech fod yn gallu:

  • chwyddo'r testun hyd at 300% heb iddo ddiflannu oddi ar y sgrin
  • gwe-lywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan â meddalwedd adnabod lleferydd
  • • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Er mwyn ein helpu i wneud y wefan yn fan cadarnhaol i bawb, rydym wedi bod yn defnyddio Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1 Mae'r canllawiau hyn yn egluro sut i wneud cynnwys y we yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau ac yn hawdd ei ddefnyddio i bawb.

Mae gan AbilityNet gyngor hefyd ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Sut i ofyn am gynnwys mewn fformat hygyrch

Er ein bod yn ceisio cydymffurfio â'r canllawiau a'r safonau a dderbynnir ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ym mhob adran o'r wefan. Rydym yn chwilio am atebion yn barhaus a fydd yn gwella defnyddioldeb ein cynnwys digidol. Rydym yn gweithio ar broses effeithiol lle y gall y rhai ag anghenion mynediad gael dewisiadau amgen addas.

Os bydd angen i chi weld y wybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni i ofyn am fformat amgen.

Nodwch gyfeiriad gwe (censuspressoffice@mcsaatchi.com) y cynnwys, eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, a'r fformat sy'n well gennych. Gwnawn ymateb o fewn pum diwrnod i roi gwybod i chi a allwn ddarparu'r wybodaeth. Byddwn yn ystyried pob cais ond efallai na fyddwn yn gallu darparu fformat hygyrch amgen ar bob achlysur.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os na fyddwch yn credu ein bod yn bodloni ein gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni (censuspressoffice@mcsaatchi.com) i roi gwybod am unrhyw broblemau hygyrchedd.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os na fyddwch yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae SYG yn ymrwymedig i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hawdd ei ddefnyddio am y rhesymau canlynol.

Nid oes testun amgen priodol ar gyfer y ddelwedd 'LinkedIn' â hyper-ddolen nad yw'n addurniadol ar y dudalen 'Diolch'. Dylai fod gan bob delwedd nad yw'n addurniadol, gan gynnwys botymau delwedd ffurflen, ac elfennau 'hotspot' map delweddau, destun amgen priodol. Ar gyfer delweddau cysylltiedig, dylai'r testun amgen gyfateb i enw'r dudalen y mae'r ddolen yn mynd iddi. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 1.1.1. Cynnwys nad yw'n Destun

Nid oes gan y blwch 'E-bost' yn adran 'Eich manylion personol' y ffurflen ar y dudalen 'Hafan' nodwedd 'awtogwblhau'. Hefyd, ymddengys fod gan y blychau 'Manylion enwebai' a 'Cod post' a 'Dinas/Tref' enwebai nodwedd awtogwblhau er na ddylai fod ganddynt nodwedd o'r fath – at ddibenion enghreifftiol yn unig mae hyn. Dim ond blychau mewnbwn cyffredin ar gyfer manylion y defnyddiwr a ddylai gynnwys y nodwedd 'awtogwblhau', fel y gellir pennu eu diben ar sail rhaglen. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 1.3.1 Gwybodaeth a Chydberthnasau A: 1.3.2 Dilyniant Ystyrlon A: 1.3.3 Nodweddion Synhwyrol AA: 1.3.4 Cyfeiriadaeth AA: 1.3.5 Nodi Diben Mewnbwn.

Nid oes gan y blychau 'Sir', 'Dinas/Tref', na 'Lanlwythwch ddelwedd o'ch enwebai' labeli cyfatebol. Os na fydd gan reolaeth ffurflen label testun cysylltiedig, efallai na fydd defnyddwyr rhaglen darllen sgrin yn cael gwybod beth yw swyddogaeth na diben y rheolaeth honno. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 1.3.1 Gwybodaeth a Chydberthnasau A: 1.3.2 Dilyniant Ystyrlon A: 1.3.3 Nodweddion Synhwyrol AA: 1.3.4 Cyfeiriadaeth AA: 1.3.5 Nodi Diben Mewnbwn.

Mae mwy nag un label yn gysylltiedig â blychau mewnbwn 'Cod post' a 'Rheswm dros enwebu'. Dim ond un elfen label cysylltiedig ddylai fod gan reolaeth ffurflen fan bellaf. Os bydd mwy nag un elfen label yn gysylltiedig â'r rheolaeth, efallai na fydd technoleg gynorthwyol yn darllen y label priodol. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 1.3.1 Gwybodaeth a Chydberthnasau A: 1.3.2 Dilyniant Ystyrlon A: 1.3.3 Nodweddion Synhwyrol AA: 1.3.4 Cyfeiriadaeth AA: 1.3.5 Nodi Diben Mewnbwn.

Ar y dudalen 'Diolch', dylai'r testun 'Helpu ni i ledaenu'r neges' fod yn bennawd ond nid ydyw. Mae elfennau pennawd (h1-h6) yn darparu strwythur dogfen, amlinellau, a swyddogaeth gwe-lywio i ddefnyddwyr technoleg gynorthwyol. Os nad yw'r testun pennawd yn bennawd gwirioneddol, ni fydd y wybodaeth na'r swyddogaeth hyn ar gael ar gyfer y testun hwnnw. Os mai pennawd yw'r paragraff hwn, defnyddiwch elfen pennawd (h1-h6). Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 1.3.1 Gwybodaeth a Chydberthnasau A: 1.3.2 Dilyniant Ystyrlon A: 1.3.3 Nodweddion Synhwyrol AA: 1.3.4 Cyfeiriadaeth AA: 1.3.5 Nodi Diben Mewnbwn.

Pan fydd maint y ffont yn 200% gan ddefnyddio chwyddwr mewnol y porwr, mae testun ar y dudalen 'Hafan' yn mynd dros y dudalen gan olygu nad yw'n hawdd ei ddarllen. Heblaw am gapsiynau a delweddau testun, disgwylir gallu newid maint testun heb dechnoleg gynorthwyol hyd at 200% heb golli cynnwys na swyddogaeth. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 1.4.1 Defnyddio Lliw A: 1.4.2 Rheoli Sain AA: 1.4.3 Gwrthgyferbyniad (Lleiafswm) AA: 1.4.4 Newid Maint y Testun AA: 1.4.5 Delweddau Testun AA: 1.4.10 Ad-drefnu AA: 1.4.11 Gwrthgyferbyniad Cynnwys nad yw'n Destun AA: 1.4.12 Y Bwlch rhwng Testun AA: 1.4.13 Cynnwys wrth Hofran neu Ffocysu

Wrth gyflwyno'r ffurflen lle mae data anghywir yn y blwch 'Cod post' (fel dim ond rhoi rhifau), y neges gwall yw 'Cod post annilys'. Nid yw'r defnyddiwr yn cael unrhyw awgrym ynghylch sut y gall ddatrys y broblem, fel y fformat cywir sydd ei angen. Drwy roi gwybodaeth am sut i gywiro gwallau mewnbynnu data, gall defnyddwyr ag anableddau dysgu lenwi'r ffurflen yn gywir. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 3.3.1 Nodi Gwall A: 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau AA: 3.3.3 Awgrym pan fo Gwall AA: 3.3.4 Atal Gwallau (Cyfreithiol, Ariannol, Data)

Nid yw'r blychau y mae angen eu llenwi ar yr 'Hafan' yn darparu gwybodaeth yn y label cysylltiedig na'r nodwedd teitl eu bod yn ofynnol. Disgwylir i elfennau gofynnol o'r ffurflen neu elfennau o'r ffurflen sydd â fformat, gwerth, neu hyd penodol roi'r wybodaeth hon yn label yr elfen (neu os na roddir label, yn nodwedd teitl yr elfen). Gall darparu labeli a chyfarwyddiadau clir a diamwys (yn cynnwys nodi'r blychau y mae angen eu llenwi'n glir) atal defnyddwyr rhag cyflwyno ffurflen yn anghywir, neu beidio â'i llenwi'n llawn. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 3.3.1 Nodi Gwall A: 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau AA: 3.3.3 Awgrym pan fo Gwall AA: 3.3.4 Atal Gwallau (Cyfreithiol, Ariannol, Data)

Pan fydd rhai o'r blychau, os nad i gyd, yn cael eu gadael yn wag a bod y ffurflen yn cael ei chyflwyno, dim ond ar gyfer y blwch cyntaf sy'n wag y mae gwall testun. Disgwylir, pan fydd mwy nag un blwch yn cael ei adael yn wag, fod gwall testun ar gyfer pob blwch dan sylw. Drwy roi gwybodaeth am wallau wrth fewnbynnu data fel testun, gall defnyddwyr dall neu liw-ddall wybod bod gwall wedi digwydd. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 3.3.1 Nodi Gwall A: 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau AA: 3.3.3 Awgrym pan fo Gwall AA: 3.3.4 Atal Gwallau (Cyfreithiol, Ariannol, Data)

Nid oes gan y blychau 'Sir', 'Dinas/Tref', na 'Lanlwythwch ddelwedd o'ch enwebai' labeli cyfatebol. Hefyd, mae mwy nag un label yn gysylltiedig â blychau mewnbwn 'Cod post' a 'Rheswm dros enwebu'. Dim ond un elfen label cysylltiedig ddylai fod gan reolaeth ffurflen fan bellaf. Os bydd mwy nag un elfen label yn gysylltiedig â'r rheolaeth, efallai na fydd technoleg gynorthwyol yn darllen y label priodol. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd: A: 4.1.1 Dosrannu A: 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth AA: 4.1.3 Neges Statws

Wrth ddefnyddio dyfais iOS â VoiceOver, pan gaiff ffurflen wag neu ffurflen â blwch neu flychau gwag ei chyflwyno, cyhoeddir y neges dilysu ar gyfer y blwch, e.e. 'Fill out this field', ond nid yw'r defnyddiwr yn y blwch dan sylw. Gallai hyn ddrysu defnyddwyr rhaglen darllen sgrin os na chaiff blwch ei lenwi mewn camgymeriad a bod y ffurflen yn cael ei chyflwyno. Hefyd, ni chaiff y defnyddiwr negeseuon dilysu ar ôl ceisio cyflwyno'r ffurflen pan fydd data annilys wedi cael eu rhoi yn y blwch 'Cod post' ar iOS â VoiceOver. Wrth sgrolio i fyny i'r blwch 'Cod post', mae neges ddilysu yno. Heb chwilio amdani, efallai na fydd defnyddwyr rhaglen darllen sgrin yn gwybod nad yw'r ffurflen wedi'i chyflwyno'n iawn, na'r rheswm pam. Nid yw hyn yn bodloni Meini Prawf 2.1 y Canllawiau

Rydym yn bwriadu datrys y problemau hyn ym mis Ionawr 2021 neu cyn hynny.

Baich anghymesur

Ddim yn gymwys.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 4 Rhagfyr 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 4 Rhagfyr 2020. Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 3 Rhagfyr 2020. Zoonou gynhaliodd y prawf. Cafodd pob tudalen ar y wefan ei phrofi yn ystod y datblygiad terfynol yn erbyn ymddygiadau disgwyliedig WCAG 2.1 Lefel AA. Mae archwiliad â llaw i WCAG 2.1 lefel AA wedi cael ei gwblhau, ac mae'r prif ffyrdd y byddai rhywun yn defnyddio'r wefan gyda thechnoleg gynorthwyol wedi cael eu profi.